Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Centrum Medyczne MEDEN Rydzewscy Spółka Jawna

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Centrum Medyczne Meden Rydzewscy Spółka Jawna (zwane dalej podmiotem leczniczym) działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 186 z późn. zm.) – dalej u.p.p.;
 3. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j., Dz. U. z 2019 r., poz. 537 z późn. zm.);
 4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej  oraz sposobu jej przetwarzania
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).

 

§ 2

Firma podmiotu leczniczego

 

 

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: Centrum Medyczne Meden Rydzewscy Spółka Jawna.
 2. Adres podmiotu leczniczego: ul. I. Sendlerowej 8, 14-200 Iława.

 

§ 3

Cele i zadania podmiotu leczniczego

 

Celem działalności podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 4

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego

 

 1. W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne:
 1. Centrum Medyczne Meden Rydzewscy Spółka Jawna.
 1. W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w ust. 1 pkt. 1 funkcjonują komórki organizacyjne::
 1. poradnia diabetologiczna;
 2. poradnia endokrynologiczna;
 3. poradnia okulistyczna;
 4. poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej;
 5. poradnia kardiologiczna;
 6. poradnia urologiczna;
 7. poradnia dietetyczna;
 8. poradnia chirurgii onkologicznej;
 9. poradnia otolaryngologiczna;
 10. poradnia reumatologiczna;
 11. poradnia pediatryczna;
 12. gabinet diagnostyczno – zabiegowy;
 13. pracownia USG;
 14. pracownia badań holtera i EKG. 

 

§5

Rodzaj prowadzonej działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  w zakresach:
 1. diabetologii;
 2. endokrynologii;
 3. okulistyki;
 4. chirurgii urazowo-ortopedycznej;
 5. kardiologii;
 6. urologii;
 7. dietetyki;
 8. chirurgii onkologicznej;
 9. otolaryngologii;
 10. reumatologii;
 11. pediatrii.

§6

Miejsce udzielania świadczeń

 

Świadczenia medyczne udzielane są pod adresem: ul. Sendlerowej 8, 14-200 Iława.

 

§7

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych świadczeń.

 

§ 8

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich oraz telefoniczne, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 2. Rejestracji telefonicznej należy dokonywać pod następującym numerem:
  (89) 676 73 72.
 3. W rejestracji pacjent jest zobowiązany okazać:
 1. skierowanie od pracodawcy – w przypadku badania z zakresu medycyny pracy;
 2. dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki;
 3. dowód tożsamości – w każdym przypadku gdy istnieje potrzeba potwierdzenia tożsamości osoby;
 4. inne dokumenty określone w przepisach odrębnych.
 1. W rejestracji pacjent może złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci
  (lub o nie upoważnieniu nikogo), oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej
  (lub o nie upoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Zgoda na udzielanie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo przed rozpoczęciem zabiegu.
 3. W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu pacjent może otrzymać pisemne skierowanie od lekarza na ww. świadczenia.
 4. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących postanowień diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 5. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z kolejką oczekujących.
 6. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
 7. Lekarze podmiotu leczniczego kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

 

§ 9

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania

 

 1. Do zadań komórki organizacyjnej należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad
  i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.
 2. Do zadań komórek organizacyjnych należą w szczególności:
 1. poradnia okulistyczna:
 1. korekcja wad wzroku;
 2. badanie dna oka;
 3. badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej;
 4. pomiary ciśnienia śródgałkowego;
 5. wykonywanie pachymetrii;
 6. wykonywanie angigrafii fluoresceinowej;
 7. wykonywanie tomografii laserowej nerwu wzrokowego;
 8. wykonywanie perymetrii;
 9. wykonywanie laseroterapii;
 10. badanie OCT;
 11. badanie HRT3;
 12. usuwanie powierzchownych ciał obcych z gałki ocznej i aparatu ochronnego oka.
 1. poradnia diabetologiczna:
 1. badanie podmiotowe i przedmiotowe poszerzone o badanie czucia bólu, dotyku i wibracji;
 2. próby stroikowe.
 1. poradnia endokrynologiczna:
 1. badanie podmiotowe i przedmiotowe.
 1. gabinet diagnostyczno- zabiegowy:
 1. wykonywanie zaordynowanych przez lekarzy zabiegów i badań tj. iniekcji dożylnych;
 2. pomiarów ciśnienia tętniczego, pomiarów glikemii;
 1. pracownia badań Holtera i EKG:
 1. wykonywanie EKG;
 2. zakładanie Holtera RR, EKG.
 1. pracownia USG;
 1. wykonywanie badań USG.

6. poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej:

a. badanie podmiotowe i przedmiotowe;

b. wykonywanie USG;

7. poradnia kardiologiczna

a. badanie podmiotowe i przedmiotowe

8. poradnia urologiczna

a. badanie podmiotowe i przedmiotowe

b. wykonywanie USG

9. poradnia dietetyczna

a. promocja zdrowego odżywiania

10. poradnia chirurgii onkologicznej

a. badanie podmiotowe i przedmiotowe

11. poradnia otolaryngologiczna

a. badanie podmiotowe i przedmiotowe

b. wykonywanie audiogramu

12. poradnia reumatologiczna

a. badanie podmiotowe i przedmiotowe

13. poradnia pediatryczna

a. badanie podmiotowe i przedmiotowe

§ 10

 1. Poszczególne komórki organizacyjne podmiotu leczniczego obowiązane są do wzajemnego współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego jego funkcjonowania pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym
  i organizacyjnym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialni są wspólnicy podmiotu leczniczego.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

§ 11

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

 1. Podmiot leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia
  i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów poprzez wystawianie skierowań:
 1. do poradni specjalistycznych;
 2. do szpitala.
 1. Podmiot leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się
  z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
  z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Podmiot leczniczy w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnych umów o współpracy.

 

§ 12

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie

 

 1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1:
 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 2. podmiotom określonym w art. 26 ust. 3 i 4 u.p.p.
 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 3. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy
  z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.
 4. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy
  z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:
 1. celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
 2. dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.
 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru
  i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 2. Podmiot leczniczy nie udostępnia dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).

 

§ 13

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy pobiera opłaty:
 1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 0,002;
 2. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,00007;
 3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 0,0004

- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

 1. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 u.p.p.;
 2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
  o zdarzeniach medycznych.
 1. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

 

§ 14

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych oraz wysokość opłat

 

 1. Podmiot leczniczy może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak
  i odpłatnie.
 2. Świadczenia zdrowotne będą udzielone nieodpłatnie w przypadku zawarcia przez podmiot leczniczy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową na rzecz osób ubezpieczonych.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
 4. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
 1. umowy z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje
  w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi;
 2. umowy z towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje
  w  okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze  świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi;
 3.  indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
 1. Cennik świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie jest wywieszony na tablicy informacyjnej.
 2. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 3. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne dokonywana jest wpłatą gotówkową.
 4. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiany jest faktura. rachunek.
 5. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama
  z organizacją opisaną w rozdziale przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

§ 15

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi

przedsiębiorstwa podmiotu

 

 1. Podmiotem leczniczym kierują wspólnicy podmiotu leczniczego.
 2. Każdy ze wspólników podmiotu leczniczego jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania go w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym jako kierownik podmiotu leczniczego.
 3. Wspólnicy kierują podmiotem leczniczym oraz jednostką i komórkami organizacyjnymi.
 4. Wspólnicy określają zakres obowiązków zatrudnionego personelu oraz udzielają im stosownych pełnomocnictw i upoważnień.
 5. Podczas nieobecności wspólników zastępuje ich upoważniony przez nich pracownik.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

 1. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji oraz poprzez zamieszczenie go na stronie www.lekarzilawa.pl
 2. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych
  w podmiocie leczniczym, jak również wszystkim osobom z nim współpracującym.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 4. Traci moc regulamin organizacyjny z dnia 1 grudnia 2019 r.
 5. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez wspólników spółki jawnej  i wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2021 r.

Umów wizytę

(89) 676 73 72

Centrum Medyczne Meden Rydzewscy Sp. J.

Poniedziałek, środa, piątek 7:30 - 18:00

wtorek, czwartek 7:30 - 19:00

ul. Sendlerowej 8, 14-200 Iława

Rejestracja online

Dostępna wkrótce.

Wizyta na NFZ

W ramach NFZ przyjmujemy w poradni okulistycznej. Wymagane jest skierowanie.